Statut

STATUT FUNDACJI „ESKM”

z siedzibą we Wrocławiu

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja ESKM” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

– Viktora Kuznetsova

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr Rep 4091/2013 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krawiecka 1 lok. 106, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Miasto Wrocław.

§ 5

Właściwym Ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do spółek i fundacji, a także występować jako członek stowarzyszeń.

2. Przystąpienie do spółek i fundacji, nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 8

Fundacja używa pieczątki wskazującej jej adres i siedzibę.

§ 9

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest realizacja programu pt. „Europejska Sieć Kultury Młodych” (w skrócie CulturNet ) polegającego na:

 1. Promocji młodych artystów i twórców różnych dziedzin kultury;
 2. Upowszechnianiu kultury i sztuki;
 3. Upowszechnianiu i prezentacji polskiej kultury za granicą;
 4. Promocji nowych zjawisk w kulturze;
 5. Integracji twórców i odbiorców kultury;
 6. Pomocy materialnej oraz rzeczowej osobom utalentowanym artystycznie oraz stwarzaniu im warunków rozwoju ich talentów;

 7. Motywowaniu młodych artystów do stałego rozwoju oraz podnoszenia swoich kwalifikacji;

 8. Upowszechnianiu nowatorskich technik nauczania.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspomaganie instytucji muzycznych;
 2. Wspomaganie szkolnictwa muzycznego;
 3. Fundowanie nagród i stypendiów;
 4. Fundowanie, wspieranie i organizowanie wydarzeń artystycznych;
 5. Fundowanie nagrań muzycznych;
 6. Fundowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej;
 7. Promocję solistów i zespołów;
 8. Popularyzację i upowszechnianie kultury;
 9. Wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw, koncertów, prezentacji, warsztatów, przeglądów i innych;

 10. Organizowanie kursów, seminariów, wykładów, prelekcji, spotkań, sympozjów, konferencji promujących kulturę i sztukę;

 11. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

§ 12

1. Fundowanie koncertów, nagrań muzycznych, wydawnictw, a także innych przedsięwzięć
z dziedziny kultury i sztuki wymienionych w § 11 polega na wspomaganiu organizatora przez opłacenie przez Fundację kosztów takiego przedsięwzięcia w części lub całości. Fundacja może również samodzielnie organizować przedsięwzięcia realizujące jej statutowe cele.

2. Fundacja może realizować określone w § 10 cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej.

ROZDZIAŁ 3

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 (trzy tysiące) złotych, wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 14

 1. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celów statutowych;

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem;

 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe;

 4. Z dochodów Fundacji mogą być tworzone szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów;

 5. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Fundator, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 4 – wolą spadkodawców i zapisodawców;

 6. Na potrzeby prowadzenia Programu Europejska Sieć Kultury Młodych Fundator użycza licencji do używania portalu internetowego www.culturnet.eu, który stanowi jego własność prywatną. Ewentualny dochód z portalu, po odliczeniu niezbędnych kosztów na jego utrzymanie i prowadzenie, zastanie przeznaczony na cele statutowe;

 7. Portal o którym mowa w ust. 6 nie stanowi części majątku Fundacji.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Dotacji, subwencji, darowizn, grantów, spadków i zapisów;

 2. Środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych państwa i samorządu;

 3. Odpłatnej działalności statutowej;

 4. Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych, odpisów

 5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;

 6. Środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;

 7. Zysków z działalności gospodarczej;

 8. Innych źródeł.

§ 16

Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18

 1. Zarząd w drodze uchwały może nadać szczególnie zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym tytuł Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuł Honorowego Sponsora ma charakter osobisty.

 2. Zarząd może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 19

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;

 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 20

 1. Rada Fundacji składa się od 1 do 5 członków.

 2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą:

 1. Fundator, który sprawuje swoją funkcje dożywotnio i nie może być z tej funkcji odwołany;

 2. inni ofiarodawcy wskazani przez Fundatora;

 3. inne osoby wskazane przez Fundatora.

 1. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieokreślony. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada;

 2. Przewodniczącym Rady jest Fundator lub osoba wskazana przez Fundatora i pełni tę funkcję dożywotnio;

 3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:

 1. śmierci;

 2. złożenia rezygnacji;

 3. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;

 4. odwołania przez Fundatora;

 5. odwołania zgodnie z procedurą wskazana w ust. 6 i 7.

 1. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane w ust. 5 okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady;

 2. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 6 może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji lub Przewodniczący Rady. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne i nie bierze w nim udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek należy uzasadnić. Uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji;

 3. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeśli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji lub Przewodniczący Rady. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/ów na Członka Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne. Uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji z zastrzeżeniem ust. 9;

 4. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Przewodniczący Rady nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata;

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ma charakter społeczny, za które nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Rady Fundacji za swe czynności mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 6. W razie śmierci Fundatora pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady – osoby fizycznej – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców;

 7. Postępowanie opisane w ust. 11 obowiązuje także w razie śmierci przedstawiciela Fundatora

§ 21

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku;

 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek swój, 1/3 Członków Rady Fundacji lub Zarządu;

 3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący lub Członek Rady przez niego upoważniony.

§ 22

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał;

 2. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 7 i 8 Statutu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 23

Rada Fundacji:

 1. Ustala kierunki i formy działalności Fundacji;

 2. Powołuje i odwołuje członków Zarządu;

 3. Uchwala regulamin pracy Zarządu;

 4. Podejmuje decyzje o podjęciu bądź zaniechaniu prowadzenia form działalności gospodarczej;

 5. Bada bilans i roczne sprawozdanie Zarządu Fundacji i udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium;

 6. Bada prawidłowość wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji oraz zatwierdza uchwały Zarządu w sprawie zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości określonej w Regulaminie Zarządu;

 7. Podejmuje decyzje o połączeniu z inną Fundacją lub przystąpieniu do spółki;

 8. Zatwierdza system wynagradzania Zarządu i likwidatora Fundacji;

 9. Zatwierdza opracowany przez Zarząd regulamin wynagradzania pracowników Fundacji;

 10. Ustala kierunkowe wytyczne dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.

§ 24

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji;

 3. Tworzenia ciał pomocniczych i doradczych, nie mających statusu Fundacji;

 4. Tworzenia odrębnych podmiotów, prowadzących działalność na rzecz Fundacji, nie mających statusu Fundacji;

 5. Przekształcenia Fundacji w spółkę lub inny podmiot.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 25

 1. Zarząd Fundacji liczy od 2 do 5 osób;

 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji;

 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, wskazany przez Przewodniczącego Rady;

 4. Prezes ustala podział obowiązków w Zarządzie oraz proponuje powołanie lub odwołanie Członków Zarządu;

 5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za realizację jej celów statutowych;

 6. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, bezpośrednio podległym Radzie, działającym na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Radę;

 7. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji z wyłączeniem § 25 ust. 2,
  z ewentualnym wskazaniem funkcji w Zarządzie;

 8. Członkostwo w Zarządzie ma charakter społeczny, za które nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji do wykonywania określonych prac.

§ 26

Członkowie Zarządu powoływani na czas nieokreślony.

§ 27

Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji (obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia);

 2. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu;

 3. Śmierci Członka Zarządu;

 4. Odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały

 5. Odwołania przez Fundatora.

§ 28

Obowiązki i uprawnienia Zarządu Fundacji:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;

 2. Koordynuje działania w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

 3. Zobowiązany jest do przestrzegania decyzji i uchwał Rady Fundacji;

 4. Prowadzi działalność gospodarczą Fundacji;

 5. Przedstawia do zatwierdzenia Radzie i realizuje plany działalności bieżącej;

 6. Zatrudnia pracowników Fundacji;

 7. Sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;

 8. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje;

 9. Zarządza majątkiem Fundacji;

 10. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 29

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu łącznie, z których jedną obligatoryjnie jest Prezes lub Wiceprezes;

 2. W przypadku dokonania rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 3.000 zł wymagana jest kontrasygnata Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI.

§ 30

 1. Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w sferze:

 1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (Kod PKD: 90.01);

 2. Działalność agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów ( 74.90.Z);

 3. Działalność agencji odpowiedzialnych za casting (78.10.Z);

 4. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (Kod PKD: 58.1);

 5. Reklama (Kod PKD: 73.1);

 6. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (Kod PKD: 77.39);

 7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (Kod PKD: 82.3);

 8. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (Kod PKD: 82.99);

 9. Pozaszkolne formy edukacji (Kod PKD: 85.5);

 10. Działalność wspomagająca edukację (Kod PKD: 85.6);

 11. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Kod PKD: 90.0);

 12. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (Kod PKD: 93.29).

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na statutową działalność Fundacji;

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładów wyodrębnionych na zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji i podlegających jej Zarządowi;

 3. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego dyrektora (kierownika) podejmuje Zarząd Fundacji; dyrektor (kierownik) zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu, którego zakres działania ustala i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 31

W razie podjęcia działalności gospodarczej Fundacja prowadzi ją według opracowywanych planów; gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ 6

ZMIANA STATUTU

§ 32

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 lub Fundator.

 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 3. Zmiany statutu dotyczące § 20 Rada Fundacji dokonuje jednomyślnie.

ROZDZIAŁ 7

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych;

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Fundatora lub dwóch Członków Rady jednomyślnie Rada Fundacji;

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji;

 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

§ 34

W razie likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia o tej czynności ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /fundacjaeskm.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399